Haalmeeruitdeweg.nl – slim data ontsluiten

Haalmeeruitdeweg.nl biedt actuele informatie over verkeershinder door wegwerkzaamheden en evenementen in Zuidoost-Brabant. De website is op 21 maart 2007 met veel regionale media-aandacht live gegaan. De kaart (Google Maps) trok de aandacht van de media, maar zeker ook de gratis mail- en sms-waarschuwingsdienst die weggebruikers keurig op tijd waarschuwt voor hinder door een wegopbreking of evenement.

Screenshot HaalmeeruitdewegAls voorbereiding op de nieuwe informatiedienst heeft het samenwerkingsverband Beter Bereikbaar Zuidoost-Brabant een kwalitatief ‘belevingsonderzoek’ onder weggebruikers laten uitvoeren. Een van de uitkomsten was dat de informatie over verkeershinder in dagbladen en sites als VanAnaarBeter.nl op zich goed gewaardeerd wordt, maar dat die onvoldoende regionaal gericht is. Ook zouden ze graag de precieze aanvang- en einddatum van wegwerkzaamheden willen weten. Die informatie ontvangen de respondenten het liefst via een website, (regionale) media zoals krant en radio, of e-mail ontvangen. Een aantal respondenten voelt ook wel voor informatie per sms.

Internet, mail en sms
De dienst die Essencia vervolgens ontwikkeld heeft, speelt perfect in op die ‘regionale informatiebehoefte’. Haalmeeruitdeweg.nl biedt bezoekers een actueel overzicht van wegwerkzaamheden en evenementen in de regio die verkeershinder kunnen opleveren. Centraal staat een interactieve kaart (Google Maps) waarop is aangegeven waar ernstige, grote, matige of lichte hinder kan worden verwacht. De periode (‘deze week’, ‘komende week’ etc.) en de hinderklasse kunnen naar believen worden aangepast. Bezoekers kunnen zich op de site ook aanmelden voor een gratis waarschuwingsservice per e-mail of sms. De dienst kan gepersonaliseerd worden door één of meer traject(en) en gebied(en) te kiezen waarover de gebruiker waarschuwingen wenst te ontvangen.

Makkelijk te onderhouden
Essencia heeft de site zo opgezet dat het bijhouden ervan de deelnemende wegbeheerders zo min mogelijk werk kost. Haalmeeruitdeweg.nl onttrekt zijn informatie bijvoorbeeld geautomatiseerd uit de database van ViaStat, de applicatie die wegbeheerders in Zuidoost-Brabant gebruiken voor hun onderlinge afstemming van wegwerkzaamheden en evenementen. Er hoeven dus geen gegevens dubbel te worden ingevoerd. Een extern bureau ziet er op toe dat de gegevens in de Viastat-database volledig en accuraat zijn. Pas als een werk of evenement is goedgekeurd, wordt het meegenomen in de synchronisatie met Haalmeeruitdeweg.nl – en wordt het zichtbaar op de site.

Regionaal uitgebreid
Uit een evaluatieonderzoek in begin 2008 bleek dat de service goed aanslaat: één op de drie geënquêteerde weggebruikers gaf aan vooraf informatie in te winnen op Haalmeeruitdeweg.nl om voorbereid op reis te gaan; een zelfde deel vertrekt op basis van deze informatie op andere tijden van huis.

Dit succes was reden voor de overige regio’s in Noord-Brabant om bij Haalmeeruitdeweg.nl aan te sluiten. Een uitdaging hierbij was dat de overige regio’s de wegwerkzaamheden via een ander systeem invoeren en bijhouden; Essencia heeft er echter voor gezorgd dat deze iets anders opgezette datastroom toch naadloos aansluit bij de informatie die uit Viastat wordt gehaald. (In 2011 zijn de wegbeheerders overgestapt op weer een ander invoersysteem – en ook met dat nieuwe systeem werkt de site goed samen.)

In oktober 2008 is de dienst daadwerkelijk Brabantbreed gegaan. Voor heel Noord-Brabant staan nu op één plek de wegwerkzaamheden en evenementen bij elkaar die tot hinder kunnen leiden. Belangrijk is dat de dienst informatie biedt over het rijkswegennet én over de provinciale en gemeentelijke wegen. Waar mogelijk worden omleidingen grafisch weergegeven op de kaart.

Modulair opgezet
Behalve een regionale uitrol van de site, is ook een ‘functionele uitrol’ mogelijk. Haalmeeruitdeweg.nl is zo gebouwd dat er gemakkelijk nieuwe functies aan kunnen worden toegevoegd. Zo is later het weergeven van file-informatie toegevoegd. Maar ook data als een buienradar, P+R-locaties, stations, webcams etc. zou gemakkelijk kunnen worden toegegevoegd.

Essencia verzorgt NM Magazine